ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Feron

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η επιχειρηματική ομαδα Feron δραστηριοποιείται στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ειδικότερα στον τομέα των κινητών ραδιοεπικοινωνιών. Η επιχειρηματική ιδέα εστιάζει στην τεχνολογία Software Defined Radio (SDR) και αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός Συστήματος Μέτρησης Δεικτών Ποιότητας Ραδιο-δικτύων 4G/4G+, η οποία θα φέρει την κωδική ονομασία xG Cell Insight.

Η υπό ανάπτυξη πλατφόρμα xG Cell-Insight χρησιμεύει στην καταγραφή δεικτών ποιότητας υπηρεσίας όπως τις απολαμβάνουν οι πραγματικοί χρήστες του συστήματος, στον έλεγχο των παρεχόμενων επιπέδων υπηρεσιών, ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες (π.χ. χώροι μαζικής προσέλευσης πληθυσμού, όπως malls, στάδια κλπ), καθώς και στην αναγνώριση πιθανών πρακτικών βελτίωσης της λειτουργίας ραδιο-δικτύων (π.χ. μέσω της βελτιστοποίησης μηχανισμών απόδοσης πόρων, αντιμετώπισης της παρεμβολής, κλπ).

Ειδικότερα, η πλατφόρμα xG Cell-Insight μπορεί να εισέλθει σε ένα ραδιοδίκτυο νέας γενιάς είτε με τον ρόλο του κινητού τερματικού είτε με τον ρόλο του σταθμού βάσης και να λάβει και αναλύσει σε βάθος τις κυματομορφές, την πληροφορία και την σηματοδοσία του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια οι μετρήσεις αναλύονται με κατάλληλες μεθοδολογίες και εξάγεται ένα σύνολο από μετρικά και δείκτες που αφορούν στην κατάσταση του δικτύου, όπως ο αριθμός κυψελών που παρέχουν υπηρεσία, ο αριθμός χρηστών που εξυπηρετούνται, η ποιότητα του ραδιο-διαύλου, η χρησιμοποίηση των πόρων κλπ.

Η Επιχειρηματική Ομάδα Feron Technologies αποτελείται από ερευνητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκτενώς σε προϊόντα και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των κινητών ραδιοεπικοινωνιών και δικτύων, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε διεθνή έργα διαχείρισης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Δημόσια έγγραφα

  • Feron Tech Company Profile - October 2015 (English)3 Δεκεμβρίου 2022, Μιχάλης Χρονόπουλος
  • Παρουσίαση Ομάδας Feron - Μάιος 2015 (Greek)3 Δεκεμβρίου 2022, Μιχάλης Χρονόπουλος

Νέα - Ανακοινώσεις

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση