ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Κριτήρια Αξιολόγησης

­

­

Τα κριτήρια αξιολόγησης διακρίνονται σε δύο (2) κύριες ομάδες:

­

Α) Επιχειρηματική Ομάδα, με ειδική βαρύτητα 80%

Β) Επιχειρηματικής Ιδέα, με ειδική βαρύτητα 20%

­

­

Η ειδική βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων - υποκριτηρίων αξιολόγησης αναλύεται ως εξής:

­

­

­

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Κριτήρια αξιολόγησης αίτησης (Βαρύτητα στη συνολική βαθμολογία 70%)

­

Α' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

80

1

Πρωτοτυπία / Καινοτομία / Ευρεσιτεχνία

30

­

Πλήρης τεκμηρίωση καινοτομίας/πρωτοτυπίας του προϊόντος/υπηρεσίας

30

­

Εμπλουτισμός - εκσυγχρονισμός υφιστάμενου προϊόντος/υπηρεσίας

15

­

Δεν τεκμηριώνεται πρωτοτυπία / καινοτομία

0

2

Βαθμός Ωριμότητας

14

­

Το προϊόν/υπηρεσία είναι σε επίπεδο λειτουργίας

14

­

Το προϊόν/υπηρεσία είναι σε επίπεδο σχεδιασμού

7

­

Σε επίπεδο ιδέας

1

3

Ανταπόκριση σε πραγματικές / προβλέψιμες ανάγκες της αγοράς

12

­

Πλήρης Τεκμηρίωση κάλυψης αναγκών απευθυνόμενης αγοράς

12

­

Ελλειπής Τεκμηρίωση κάλυψης αναγκών απευθυνόμενης αγοράς

6

­

Δεν τεκμηριώνεται

0

4

Συνολική Ανταγωνιστικότητα νέων προϊόντων / υπηρεσιών

12

­

Πλήρης τεκμηρίωση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

12

­

Δεν τεκμηριώνεται

0

5

Εξωστρέφεια

12

­

Πωλήσεις σε Διεθνείς Αγορές

12

­

Πωλήσεις στην Εγχώρια Αγορά

4

Β' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

20

1

Συνάφεια Ακαδημαϊκής εξειδίκευσης με επιχειρηματική ιδέα (Βαθμολογείται το μέλος του σχήματος που αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία)

5

­

Υπάρχει συνάφεια

5

­

Δεν υπάρχει συνάφεια

0

2

Συνάφεια Επαγγελματικής εμπειρίας με επιχειρηματική ιδέα (Βαθμολογείται το μέλος του σχήματος που αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία)

5

­

Υπάρχει συνάφεια

5

­

Δεν υπάρχει συνάφεια

0

3

Συμπληρωματικότητα Επιχειρηματικής ομάδας

10

­

Πλήρης συμπληρωματικότητα ομάδας για την ανάπτυξη προϊόντος / υπηρεσίας και την εμπορική εκμετάλλευση

10

­

Οριζόντια συμπληρωματικότητα

5

­

Μονομελές σχήμα ή δεν υπάρχει συμπληρωματικότητα

0

ΣΥΝΟΛΟ

100

­

­

­

­

­

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: Η επιχειρηματική ιδέα

-­­­­­­ Α.1 Πρωτοτυπία/ Καινοτομία/ Ευρεσιτεχνία

Εξετάζεται ο βαθμός καινοτομίας σε σχέση με υφιστάμενες λύσεις, και ειδικότερα:

­ - η τυχόν ύπαρξη διπλώματος ευρεσιτεχνίας,

­ - η διεθνής κατοχύρωση του συνόλου ή μέρους της επιχειρηματικής ιδέας

- ­η ενσωμάτωση τεχνολογικών ή μη τεχνολογικών καινοτομιών στην επιχειρηματική ιδέα ή σε συστατικά της στοιχεία (π.χ. παραγωγική διαδικασία, οργάνωση εργασιών, κλπ).

-­­­­­­ Α.2 Βαθμός Ωριμότητας

Εξετάζεται η ωριμότητα της επιχειρηματικής ιδέας και ειδικότερα τα απαιτούμενα στάδια μέχρι την είσοδο των προϊόντων/ υπηρεσιών στην αγορά. Ενδεικτικά, παρατίθεται η σχετική διάκριση του Προγράμματος Horizon 2020 σε Επίπεδα Ετοιμότητας Τεχνολογίας (Technology Readiness LevelsTRLs), ως εξής:

­ TRL 1 – Παρατήρηση και αναφορά βασικών αρχών (basic principles observed)

­ TRL 2 – Σχέδιο της τεχνολογίας ή/ και διατύπωση της εφαρμογής (technology concept formulated)

­ TRL 3 – Αναλυτική και πειραματική κρίσιμη λειτουργία ή/ και χαρακτηριστική απόδειξη του σχεδίου (experimental proof of concept)

­ TRL 4 – Επικύρωση της τεχνολογίας σε εργαστηριακό περιβάλλον (technology validated in lab)

­ TRL 5 – Επικύρωση της τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον (technology validated in relevant environment)

­ TRL 6 – Μοντέλο συστήματος ή υποσυστήματος ή επίδειξη πρωτοτύπου σε σχετικό περιβάλλον (technology demonstrated in relevant environment)

­ TRL 7 – Επίδειξη του πρωτοτύπου του συστήματος σε σχετικό περιβάλλον (system prototype demonstration in operational environment)

­ TRL 8 – Ολοκλήρωση του πραγματικού συστήματος (system complete and qualified)

TRL 9 – Πραγματική λειτουργία συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον (actual system proven in operational environment)

Επίσης, εξετάζονται τυχόν χρηματοοικονομικοί, θεσμικοί ή άλλοι περιορισμοί που ενδεχομένως επηρεάζουν τον αναγκαίο χρόνο και τις προσπάθειες εισόδου στις αγορές – στόχους (freedom-to-operate).

-­­­­­­ Α.3 Ανταπόκριση σε πραγματικές/ προβλέψιμες ανάγκες της αγοράς

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η επιχειρηματική ιδέα ανταποκρίνεται σε πραγματικές ή αναμενόμενες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, εξετάζεται το εύρος και η δυναμικότητα της συγκεκριμένης αγοράς.

-­­­­­­ Α.4 Συνολική ανταγωνιστικότητα νέων προϊόντων/ υπηρεσιών

Εξετάζεται η αναμενόμενη ανταγωνιστικότητα των νέων προϊόντων υπηρεσιών σε σχέση με τυχόν υφιστάμενες λύσεις/ ανταγωνιστικά προϊόντα. Επίσης, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των κρίσιμων παραμέτρων για τον προσδιορισμό της ανταγωνιστικότητας των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών στις αγορές – στόχους.

επενδυτές που ενδεχομένως ενδιαφερθούν να συμβάλουν κεφαλαιακά στην πραγμάτωση της επιχειρηματικής ιδέας.

-­­­­­­ Α.5 Εξωστρέφεια

­

Εξετάζεται ο βαθμός διεισδυσιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας στις αγορές του εξωτερικού. Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο έχουν­ χαρτογραφηθεί οι ανάγκες των διεθνών αγορών – στόχων και έχει διαπιστωθεί η δυνατότητα της επιχειρηματικής ιδέας να διεισδύσει με επιτυχία σε αυτές.


ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: H επιχειρηματική ομάδα

-­­­­­­ Β.1 Συνάφεια Ακαδημαϊκής Εξειδίκευσης με επιχειρηματική Ιδέα (Βαθμολογείται το μέλος του νεοφυούς σχήματος που αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία)

Εξετάζεται ο βαθμός συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών των μελών της ομάδας έργου με την επιχειρηματική ιδέα και την προοπτική αξιοποίησης της.

-­­­­­­ Β.2 Συνάφεια Επαγγελματικής Εμπειρίας με επιχειρηματική Ιδέα (Βαθμολογείται το μέλος του νεοφυούς σχήματος που αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία)

Εξετάζεται ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας και εξειδίκευσης των μελών της ομάδας έργου με την επιχειρηματική ιδέα και την προοπτική αξιοποίησης της.

-­­­­­­ Β.3 Συμπληρωματικότητα Επιχειρηματικής Ομάδας

­

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι επιμέρους δεξιότητες εντός της Επιχειρηματικής Ομάδας καλύπτουν τις ανάγκες σε δεξιότητες για την ωρίμανση και υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.


ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ: Συνεντεύξεις

­

Κριτήρια Αξιολόγησης Συνέντευξης (Βαρύτητα στην συνολική βαθμολογία 30%)

Γ' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

100

1

Συνέντευξη Υποψηφίων

100