ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Κριτήρια Αξιολόγησης

­

Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα της επιχειρηματικής ομάδας να προβεί στην υλοποίηση και επιχειρηματική αξιοποίηση της ιδέας. Σημαντική βαρύτητα δίνεται επίσης στα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των υποψήφιων που σχετίζονται με το επιχειρείν, καθώς και στη συμπληρωματικότητα των ικανοτήτων της ομάδας.Tα κριτήρια αξιολόγησης για το διαγωνισμό Athens Startup Awards­ εστιάζουν κατά κύριο λόγο στον βαθμό ωριμότητάς της επιχειρηματικής ιδέας, στην προοπτική αύξησης της απασχόλησης, καθώς και στον βαθμό εξωστρέφειας των νέων προϊόντων / υπηρεσιών.

Η βαθμολόγηση του συνόλου των κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα του 10. Παράλληλα, κάθε κριτήριο χαρακτηρίζεται με ειδική βαρύτητα. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι ίση με το γινόμενο του­ βαθμού που έχει τεθεί κατά την αξιολόγηση επί την ειδική βαρύτητα του κριτηρίου.

­

- Επιχειρηματική Ιδέα, με ειδική βαρύτητα 40%Τα κριτήρια αξιολόγησης διακρίνονται σε τρεις (3) κύριες ομάδες:

- Επιχειρηματική Ομάδα, με ειδική βαρύτητα 30%

- Σχέδιο Αξιοποίησης Επιχειρηματικής Ιδέας, με ειδική βαρύτητα 30%

­

Η ειδική βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων και υποκριτηρίων αξιολόγησης αναλύεται ως εξής:

­

Κριτήρια Αξιολόγησης Αίτησης (Βαρύτητα στην συνολική βαθμολογία 70%)

Α' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

40

1

Ανταπόκριση σε πραγματικές / προβλέψιμες ανάγκες της αγοράς

6

­

Πλήρης Τεκμηρίωση κάλυψης αναγκών απευθυνόμενης αγοράς

6

­

Ελλειπής Τεκμηρίωση κάλυψης αναγκών απευθυνόμενης αγοράς

3

­

Δεν τεκμηριώνεται

1

2

Πρωτοτυπία / Καινοτομία / Ευρεσιτεχνία

15

­

Πλήρης τεκμηρίωση καινοτομίας/πρωτοτυπίας του προιόντος/υπηρεσίας

15

­

Εμπλουτισμός - εκσυγχρονισμός υφιστάμενου προιόντος/υπηρεσίας

5

­

Δεν τεκμηριώνεται πρωτοτυπία / καινοτομία

0

3

Εξωστρέφεια

9

­

Πωλήσεις σε Παγκόσμιο Επίπεδο

9

­

Πωλήσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

5

­

Πωλήσεις σε Εθνικό Επίπεδο

2

4

Βαθμός Ωριμότητας

10

­

Το προιόν/υπηρεσία είναι σε επίπεδο λειτουργίας

10

­

Το προιόν/υπηρεσία είναι σε επίπεδο σχεδιασμού

5

­

Σε επίπεδο ιδέας

1

Β' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

30

1

Συνάφεια Ακαδημαικής εξειδίκευσης με επιχειρηματική ιδέα (Βαθμολογείται το μέλος του σχήματος που αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία)

5

­

Απόλυτη συνάφεια

5

­

Δεν υπάρχει συνάφεια

0

2

Συνάφεια Επαγγελματικής εμπειρίας με επιχειρηματική ιδέα ( (Βαθμολογείται το μέλος του σχήματος που αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία)

8

­

6 και πλέον έτη αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία

8

­

4 έως 6 έτη αποδεδειγμένης συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

6

­

2 έως 4 έτη αποδεδειγμένης συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

4

­

1 έτος αποδεδειγμένης συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

2

­

0 έτη αποδεδειγμένης συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

0

­3

­

Εμπειρία σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)

5

­

Υφίσταται αποδεδειγμένη εμπειρία

5

­

Δεν υφίσταται / Δεν είναι αποδεδειγμένη

0

4

Συμπληρωματικότητα Επιχειρηματικής ομάδας

12

­

Πλήρης συμπληρωματικότητα ομάδας για την ανάπτυξη προιόντος / υπηρεσίας και την εμπορική εκμετάλλευση

12

­

Οριζόντια συμπληρωματικότητα

6

­

Μονομελές σχήμα ή δεν υπάρχει συμπληρωματικότητα

0

Γ' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ

­ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

30

1

Συνολική Ανταγωνιστικότητα νέων προιόντων / υπηρεσιών

7

­

Πλήρης τεκμηρίωση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

7

­

Δεν τεκμηριώνεται

0

2

Έχει πραγματοποιηθεί Business Plan/Marketing Plan-αποτελέσματα

10

­

Επαρκές

10

­

Ελλιπές

4

­

Ανεπαρκές/Δεν υφίσταται

0

3

Επενδυτική ελκυστικότητα νέων προιόντων / υπηρεσιών

10

­

Ελκυστική επένδυση

10

­

Μη ελκυστική επένδυση

0

4

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

3

­

Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη

3

­

Καμία συμβολή

0

­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­ΣΥΝΟΛΟ

100

­

­

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: Η επιχειρηματική ιδέα

­ - Α.1 Ανταπόκριση σε πραγματικές/ προβλέψιμες ανάγκες της αγοράς

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η επιχειρηματική ιδέα ανταποκρίνεται σε πραγματικές ή αναμενόμενες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, εξετάζεται το εύρος και η δυναμικότητα της συγκεκριμένης αγοράς.

­

-­ Α.2 Πρωτοτυπία/ Καινοτομία/ Ευρεσιτεχνία

Εξετάζεται ο βαθμός καινοτομίας σε σχέση με υφιστάμενες λύσεις, και ειδικότερα:

­ - η τυχόν ύπαρξη διπλώματος ευρεσιτεχνίας,

­ - η διεθνής κατοχύρωση του συνόλου ή μέρους της επιχειρηματικής ιδέας

- ­η ενσωμάτωση τεχνολογικών ή μη τεχνολογικών καινοτομιών στην επιχειρηματική ιδέα ή σε συστατικά της στοιχεία (π.χ. παραγωγική διαδικασία, οργάνωση εργασιών, κλπ).

­

-­ Α.3 Εξωστρέφεια

Εξετάζεται ο βαθμός διεισδυσιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας στις αγορές του εξωτερικού. Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο έχουν­ χαρτογραφηθεί οι ανάγκες των διεθνών αγορών – στόχων και έχει διαπιστωθεί η δυνατότητα της επιχειρηματικής ιδέας να διεισδύσει με επιτυχία σε αυτές.

­

-­ ­Α.4 Βαθμός Ωριμότητας

Εξετάζεται η ωριμότητα της επιχειρηματικής ιδέας και ειδικότερα τα απαιτούμενα στάδια μέχρι την είσοδο των προϊόντων/ υπηρεσιών στην αγορά. Ενδεικτικά, παρατίθεται η σχετική διάκριση του Προγράμματος Horizon 2020 σε Επίπεδα Ετοιμότητας Τεχνολογίας (Technology Readiness LevelsTRLs), ως εξής:

­ TRL 1 – Παρατήρηση και αναφορά βασικών αρχών (basic principles observed)

­ TRL 2 – Σχέδιο της τεχνολογίας ή/ και διατύπωση της εφαρμογής (technology concept formulated)

­ TRL 3 – Αναλυτική και πειραματική κρίσιμη λειτουργία ή/ και χαρακτηριστική απόδειξη του σχεδίου (experimental proof of concept)

­ TRL 4 – Επικύρωση της τεχνολογίας σε εργαστηριακό περιβάλλον (technology validated in lab)

­ TRL 5 – Επικύρωση της τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον (technology validated in relevant environment)

­ TRL 6 – Μοντέλο συστήματος ή υποσυστήματος ή επίδειξη πρωτοτύπου σε σχετικό περιβάλλον (technology demonstrated in relevant environment)

­ TRL 7 – Επίδειξη του πρωτοτύπου του συστήματος σε σχετικό περιβάλλον (system prototype demonstration in operational environment)

­ TRL 8 – Ολοκλήρωση του πραγματικού συστήματος (system complete and qualified)

TRL 9 – Πραγματική λειτουργία συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον (actual system proven in operational environment)

­

Επίσης, εξετάζονται τυχόν χρηματοοικονομικοί, θεσμικοί ή άλλοι περιορισμοί που ενδεχομένως επηρεάζουν τον αναγκαίο χρόνο και τις προσπάθειες εισόδου στις αγορές – στόχους (freedom-to-operate).


ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: H επιχειρηματική ομάδα

­ - ­Β.1 Συνάφεια Ακαδημαϊκής Εξειδίκευσης με επιχειρηματική Ιδέα

Βαθμολογείται το μέλος του νεοφυούς σχήματος που αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία)

Εξετάζεται ο βαθμός συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών των μελών της ομάδας έργου με την επιχειρηματική ιδέα και την προοπτική αξιοποίησης της.

­

-­ Β.2 Συνάφεια Επαγγελματικής Εμπειρίας με επιχειρηματική Ιδέα

Βαθμολογείται το μέλος του νεοφυούς σχήματος που αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία)

Εξετάζεται ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας και εξειδίκευσης των μελών της ομάδας έργου με την επιχειρηματική ιδέα και την προοπτική αξιοποίησης της.

­

-­ ­Β.3 Εμπειρία σε Έρευνα και Ανάπτυξη

Εξετάζεται η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας σε έργα ή δράσεις έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών

­

-­ ­Β.4 Συμπληρωματικότητα Επιχειρηματικής Ομάδας

­

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι επιμέρους δεξιότητες εντός της Επιχειρηματικής Ομάδας καλύπτουν τις ανάγκες σε δεξιότητες για την ωρίμανση και υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.


ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ: Σχέδιο Αξιοποίησης Επιχειρηματικής Ιδέας

-­ Γ.1 Συνολική ανταγωνιστικότητα νέων προϊόντων/ υπηρεσιών

Εξετάζεται η αναμενόμενη ανταγωνιστικότητα των νέων προϊόντων υπηρεσιών σε σχέση με τυχόν υφιστάμενες λύσεις/ ανταγωνιστικά προϊόντα. Επίσης, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των κρίσιμων παραμέτρων για τον προσδιορισμό της ανταγωνιστικότητας των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών στις αγορές – στόχους.

-­ Γ.2 Έχει πραγματοποιηθεί marketing plan/ business plan - αποτελέσματα

Εξετάζεται εάν έχει εκπονηθεί marketing plan ή/ και business plan. Επίσης, εξετάζεται η αρτιότητα και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των ανωτέρω, η τεκμηρίωση των επιμέρους παραδοχών καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της επιχειρηματικής ιδέας (κερδοφορία, δείκτες αποδοτικότητας, κλπ).

-­ ­Γ.3­­­­­­ Επενδυτική ελκυστικότητα νέων προϊόντων/ υπηρεσιών

Εξετάζονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επιχειρηματικής ομάδας και η αναμενόμενη απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων για δυνητικούς επενδυτές που ενδεχομένως ενδιαφερθούν να συμβάλουν κεφαλαιακά στην πραγμάτωση της επιχειρηματικής ιδέας.

-­ ­Γ.4­­­­­­ Επιπτώσεις στο περιβάλλον/ συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη

­

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η πραγμάτωση της επιχειρηματικής ιδέας θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης εξετάζεται ο βαθμός συμβολής της επιχειρηματικής ιδέας στην έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.


ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ: Συνεντεύξεις

Κριτήρια Αξιολόγησης Συνέντευξης (Βαρύτητα στην συνολική βαθμολογία 30%)

Δ' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

100

1

Συνέντευξη Υποψηφίων

100