ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Μνημόνιο συνεργασίας για την ίδρυση θερμοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτομίας στη Δυτική Αττική υπεγράφη μεταξύ της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας- ΘΕΑ του ΕΒΕΑ,του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Δημοσιεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, 2019

Το μνημόνιο έχει δύο σκέλη:

Α. 1. Τη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων.
2. Τη δημιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων (startup).
3. Την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά.
4. Στην από κοινού διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα.
5. Στην από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά­και εθνικά προγράμματα: τα μέρη μπορούν να συνεργασθούν με σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων. Η τεχνογνωσία των μερών εγγυάται την αποτελεσματικότητά τους στον τομέα αυτό.
6. Στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας που άπτονται των αρμοδιοτήτων/σκοπών και των δύο μερών.
7. Στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία μέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θερμοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτομίας για την δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups­και των εταιριών πολιτιστικής­δημιουργίας.

Η χρηματοδότηση της ίδρυσης της θερμοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράμματα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Α) «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση Βιομηχανικού Κτηρίου Συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώμ σε Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη ΘΕΑ.­