ΘΕΑ

Περιεχόμενα

SOLVIT Effective Problem Solving in Europe

Δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου, 2021
SOLVIT Effective Problem Solving in Europe
Eάν ζείτε, εργάζεστε ή δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες εξαιτίας άδικων κανόνων και αποφάσεων ή γραφειοκρατικών διαδικασιών που εισάγουν διακρίσεις.
Εάν ως πολίτης ή επιχείρηση της ΕΕ αντιμετωπίζετε εμπόδια σε άλλη χώρα επειδή μια δημόσια αρχή δεν εφαρμόζει σωστά την ενωσιακή νομοθεσία …
Tο
SOLVIT Effective Problem Solving in Europe
μπορεί να βοηθήσει!
Το
SOLVIT Effective Problem Solving in Europe
υπενθυμίζει στην εν λόγω αρχή ποια δικαιώματα έχετε ως πολίτης της ΕΕ και συνεργάζεται μαζί της για την επίλυση του προβλήματός σας!
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/solvit/problems-solved/index_el.htm