ΘΕΑ

Περιεχόμενα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TOURCOOP (COSME).

Δημοσιεύτηκε στις 18 Απριλίου, 2022

­ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ­TOURCOOP­(COSME)

­

Στο πλαίσιο του έργου­COSME­«Ενίσχυση της ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού και της ικανότητας των τουριστικών ΜΜΕ μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της μεταφοράς γνώσης»,­δύο από τα έργα­που βρίσκονται σε εξέλιξη­καλούν ΜΜΕ του τουρισμού να συμμετάσχουν στα καθεστώτα στήριξής τους και να λάβουν άμεση στήριξη σε διάφορα κράτη μέλη.

Πρόκειται για τα έργα­SUSTOUR­με προθεσμία υποβολής αίτησης από τις ΜΜΕ­τις 10 Μαΐου, η οποία απευθύνεται σε όλα τα Κράτη Μέλη ή τρίτη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα­COSME­[1]­και­ECO-TANDEM­με προθεσμία υποβολής αίτησης­τις 15 Μαΐου­(απευθύνεται σε Ιταλία, Γερμανία, Σλοβακία, Ελλάδα και Αυστρία, αλλά είναι επίσης ανοιχτό στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη).

­

Ακολουθούν επιμέρους πληροφορίες για τα δύο προγράμματα:

­

SUSTOUR

Πλήρης τίτλος του έργου:­Ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και της Ικανότητας των ΜΜΕ στον Τουρισμό μέσω της Διακρατικής Συνεργασίας και τις Μεταβίβασης Γνώσης­Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEs through Transnational Cooperation and Knowledge Transfer

­

Στόχος του­SUSTOUR­είναι να συνδράμει περισσότερους από 175 τουριστικούς πράκτορες­που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ­να ενσωματώσουν στις επιχειρήσεις τους­και στις εφοδιαστικές αλυσίδες­τις αρχές της βιωσιμότητας.

­

Το­SUSTOUR­θα παράσχει στους ταξιδιωτικούς πράκτορες που θα επιλεγούν­ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης­που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της βιωσιμότητας.­Η ΜΜΕ μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά σχήματα­ υποστήριξης:­είτε την υποστήριξη προς την πιστοποίηση βιωσιμότητας­(διαθέσιμα διαφορετικά επίπεδα)­και/ή υποστήριξη για τη βελτίωση ορισμένων τμημάτων της επιχειρηματικής της λειτουργίας, όπως η διαχείριση πλαστικού/ άνθρακα/ εφοδιαστικής αλυσίδας.­Οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη διαδρομή­προς τη βιωσιμότητα­ή που επιθυμούν να βελτιώσουν τις βιώσιμες πρακτικές­τους μπορούν να επωφεληθούν από ένα­μίγμα καινοτόμων διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτωνπολυήμερης εκπαίδευσης με φυσική παρουσίαεντατικής καθοδήγησης (coaching) ομαδικής και ατομικής, καθώς και­εκπαίδευσης από ομότιμους­−όλα με την επίβλεψη επιλεγμένων εμπειρογνωμόνων της βιωσιμότητας.­Η υποστήριξη για την πιστοποίηση θα παρέχεται, όπου υπάρχει η δυνατότητα στα αγγλικά, ελληνικά, κροατικά, γαλλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, γερμανικά και φιλανδικά. Η υποστήριξη που παρέχεται για τα υπόλοιπα σχήματα θα είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά.

­

Οδηγίες για την αίτηση, καθώς και τη­φόρμα που πρέπει να συμπληρώσετε, θα βρείτε στον σύνδεσμό:­https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Μαΐου 2022, 17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

­

Προϋποθέσεις αίτησης;­

Μια επιχείρηση πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια­για να μπορεί να κάνει αίτηση:

 • Να διαθέτει­οικονομική δραστηριότητα ταξιδιωτικού πράκτορα­(NACE­79)
 • Να είναι­μικρή η μεσαία επιχείρηση[1]
 • Να έχει την­έδρα της σε κράτος μέλος της ΕΕ­ή τρίτη χώρα που συμμετέχει στα προγράμματα­COSME[2]
 • Να μην έχει λάβει εναλλακτική χρηματοδότηση­για υποστήριξη σε κάποιο από τα­υπόλοιπα έργα­COSME TOURCOOP[3]
 • Να μην διώκεται­για παραβίαση θεμάτων υγείας, βιωσιμότητας, ανθρώπινων πόρων και φορολόγησης.

Το πρόγραμμα στήριξης αναμένεται να διαρκέσει­από τον Ιούνιο 2022 ως τις 30 Ιουνίου 2023.

Σύνολο διαθέσιμης χρηματοδότησης:­595.000€

­

ECO-TANDEM

Το πρόγραμμα­EU ECO-TANDEM­είναι­διασυνοριακό πρόγραμμα­για την ταυτοποίηση και αντιμετώπιση των βασικών­προκλήσεων στην αλυσίδα αξίας του Ευρωπαϊκού Τουρισμού, με ειδικότερο ενδιαφέρον για την­οικο-βιωσιμότητα και­την­πράσινη μετάβαση. Το πρόγραμμα­φέρνει σε επαφή ευρωπαϊκές ΜΜΕ του τουρισμού και επιχειρήσεις καινοτομίας­(νεοφυείς, καινοτόμες ΜΜΕ)­για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις­­ECO-TANDEM­μέσω της αποκαλούμενης συνεργασίας «TANDEM».

­

Στόχος της πρόσκλησης συμμετοχής είναι να επιλεγούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ του τουρισμού και οι καινοτόμες επιχειρήσεις (τουριστικές ή και όχι),­ που θα δημιουργήσουν τα «TANDEM»,­ζεύγη επιχειρήσεων που ενώνονται­και μοιράζονται μια επιχειρηματική συμφωνία,­ταυτοποιώντας από κοινού μια πρόκληση­(EU ECO-CHALLENGE) που θα αντιμετωπίσουν και­συμφωνώντας σε ένα κοινό Σχέδιο Δράσης. Από τα ζεύγη που θα δημιουργηθούν,­θα επιλεγούν τα καλύτερα, στα­ οποία θα παρασχεθεί­τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη που θα διευκολύνουν την πράσινη μετάβασή τους. Η διαδικασία επιλογής παρέχεται χωρίς χρέωση των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν.

­

Θα επιλεγούν εξήντα δύο (62) ΜΜΕ του τουριστικού τομέα για χρηματοδότηση­και θα συγχρηματοδοτηθούν από εταίρους της Κοινοπραξίας­EU ECOTANDEM. Δεκαέξι (16) από αυτές από τον οργανισμό­X23 (Ιταλία), δεκατέσσερις (14) θα συγχρηματοδοτηθούν από τον οργανισμό­SocialFare­(Ιταλία); Δεκαέξι (16) θα συγχρηματοδοτηθούν από τον οργανισμό­ITKAM­(Γερμανία), και δεκαέξι (16) από την­SBA­(Σλοβακία). Το πρόγραμμα θα επιβραβεύσει μέχρι 31 ζεύγη επιχειρήσεων ( 62 επιχειρήσεις συνολικά).

­

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα περιορίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες­επιχειρήσεων:­

EU­παραδοσιακές τουριστικές ΜΜΕ (κατηγορίες­NACE­55.* , 79.*) (a) {α}

EU­Τουριστικές μικροεπιχειρήσεις (κατηγορίες­NACE­55.*, 79.*) {β}

EU­Τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις (b) {γ}

EU­Μη τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις (b) {δ}

EU­Τουριστικές καινοτόμες ΜΜΕ (a) {ε}

EU­Μη τουριστικές καινοτόμες ΜΜΕ (a) {ζ}

­

Ειδικότερα, οι περιπτώσεις {α}, {β} και {γ} πρέπει να προέρχονται από τις κατηγορίες:

●­Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα­(NACE­55.10)

●­Καταλύματα διακοπών και άλλοι τύποι καταλύματος σύντομης διάρκειας­(NACE­55.20)

●­Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα­(NACE­55.30)

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων­(NACE­79.*)

­

Γεωγραφική επιλεξιμότητα

Μόνο οι οργανισμοί που έχουν την έδρα σε κράτη Μέλη της ΕΕ είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στην πρόσκληση, ενώ το πρόγραμμα θα εστιάσει γεωγραφικά­σε οργανισμούς που προέρχονται από την­Αυστρία, τη­Γερμανία, την­Ελλάδα, την­Ιταλία­και τη­Σλοβακία.

­

Επιλέξιμες δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν­είναι μεταξύ άλλων:

 • εκπαίδευση για πράσινη πιστοποίηση και τυποποίηση
 • συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε επίπεδο ΕΕ
 • επενδύσεις για την υιοθέτηση πράσινων λύσεων
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάλυση της αγοράς
 • τεχνική υποστήριξη στη ΜΜΕ για εκτίμηση της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων
 • βελτίωση δεξιοτήτων (εξειδικευμένη κατάρτιση προσωπικού για χρήση καινοτόμων πράσινων λύσεων, για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς τους, για τη διαχείριση των διαδικασιών με τρόπο περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον

­

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων λήγει στις 15 Μαΐου 2022, ώρα 17:00 Κεντρικής Ευρώπης.

­

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα­μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:­­https://www.eu-ecotandem.eu/.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις­μπορείτε να ζητήσετε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:­info@eu-ecotandem.eu.

­

Για επικοινωνία με τους εταίρους της Κοινοπραξίας­μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα στοιχεία:

X23 Srl (Italy): Marika Mazzi Boèm (@:­marika.mazzi.boem@x-23.org) Anastasiia Yakush (@:­anastasiia.yakush@x-23.org)

Social Fare (Italy) Quynh Nhu Nguyen (@quynhnhu.nguyen@socialfare.org)

Italian Chamber of Commerce in Germany Sonia Barani (@:­sbarani@itkam.org)

Slovakia Business Agency Gavalcová Katarína (@:­gavalcova@sbagency.sk)

­

Πληροφορίες για χρηματοδοτικές ευκαιρίες μπορείτε να βρίσκετε στον σύνδεσμο:­https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search.