ΘΕΑ

Περιεχόμενα

DNAnutricoach: Το 2o συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ιατρικής Τρόπου Ζωής (European Lifestyle Medicine Organization, ELMO)

Δημοσιεύτηκε στις 18 Νοεμβρίου, 2019

Ευρωπαϊκός­ Οργανισμός ­Ιατρικής ­Τρόπου ­Ζωής­ ­­­ολοκλήρωσε ­το ­2ο­­­ ­Ευρωπαϊκό­ Συνέδριο.­

­

Το­­­­­­ ­δεύτερο­­­­ ­συνέδριο­­­­ ­του ­Ευρωπαϊκού ­Οργανισμού ­Ιατρικής­ Τρόπου ­Ζωής ­(European Lifestyle Medicine Organization, ­­­­­­ELMO) ­­πραγματοποιήθηκε ­­­στις ­8-10 ­Νοεμβρίου ­2019­ στη ­Ρώμη ­της ­Ιταλίας. ­Επαγγελματίες ­υγείας ­από ­όλη ­την ­Ευρώπη,­ και ­όχι ­μόνο,­ παρακολούθησαν ­το ­διήμερο­ Ευρωπαϊκό ­συνέδριο ­και ­έλαβαν ­μέρος ­στα ­παράλληλα ­workshops.­­

Η ­Δρ. ­Βαλεντίνη ­Κωνσταντινίδου, ­ιδρύτρια ­του­ DNAnutricoach­ ­αποτελεί­ ιδρυτικό ­μέλος­ του ­­ELMO,­ από ­το­ 2015,­­­ ­κατέχει ­τη­ θέση­ της ­πρέσβειρας ­του ­ELMO­ στην ­Ισπανία ­ενώ­­ συντονίζει­ και ­την ­εργασιακή ­ομάδα ­Διατροφής ­του ­οργανισμού. ­Κατά ­τη ­διάρκεια ­του ­2ου­­ Ευρωπαϊκού ­Συνεδρίου­­­ ­η ­Δρ. ­Κωνσταντινίδου ­­συμμετείχε­­ και στην ­επιστημονική επιτροπή ­­του­ συνεδρίου. ­Επιπλέον,­ παρουσίασε ­τα­ επιτεύγματα­ της ­Διατροφογενετικής ­εξηγώντας­ την­­ ιστορική ­αναδρομή­ του ­επιστημονικού ­αυτού ­χώρου,­ τις­ κυριότερες­ μελέτες ­έως ­σήμερα, ­τους­ τρόπους ­εφαρμογής ­της­ Διατροφογενετικής ­στην ­κλινική­ πρακτική­­­ ­καθώς ­και ­την ­κατάσταση­ της ­­αγοράς­ παγκοσμίως ­στο­ χώρο.

O­ ­­­­­­­European Lifestyle Medicine Organization ­(ELMO)­ ­­­­­είναι­ ένας­­­­­­επιστημονικός,­­ μη­­­κερδοσκοπικός ­ιατρικός ­οργανισμός, ­που ­προάγει­ την ­ιατρική ­του ­τρόπου­ ζωής­ (Lifestyle­ Medicine) ­­για­ πρόληψη ­και ­θεραπεία ­πληθώρας ­ασθενειών.­

Οι­ εν ­λόγω­ ασθένειες ­είναι­ ­­­­­γνωστές­ και­ ως ­χρόνιες ­ασθένειες, ­ενώ­ πρόσφατα ­ο ­ΠΟΥ (Παγκόσμιος ­Οργανισμός ­Υγείας) ­τις­ έχει­ ονομάσει ­ως ­Μη μεταδιδόμενες Ασθένειες­ (Non-Communicable­ diseases, ­­NCDs).­

Σε ­αυτές­ περιλαμβάνονται­ ο ­καρκίνος,­ οι­ καρδιαγγειακές ­παθήσεις, ­ο­ διαβήτης,­ οι­ χρόνιες­ παθήσεις­ των­ πνευμόνων,­ καθώς­ και ­ένας­ συνεχώς ­αυξανόμενος­ αριθμός ­ψυχικών­ ασθενειών. ­­Το­ 68%­ των­­ θανάτων ­από­­­ τις­­­ μη ­μεταδιδόμενες­ ασθένειες ­­μπορεί­ να­ προληφθεί­ μέσω­ της­ διατροφής, ­της­ σωματικής­ δραστηριότητας,­ της­­ διαχείρισης­ του ­άγχους ­σε­ συνδυασμό­ με ­άλλους­ περιβαλλοντικούς ­παράγοντες.­­

Στο ­2ο­ Ευρωπαϊκό­ Συνέδριο ­καλεσμένη ­των­ διοργανωτών­ για­ μια ­­­Keynote ­­­Lecture­­­­ήταν ­και­ η­Ελληνίδα ­­καθ.­ Αντωνία­ Τριχοπούλου,­­­ ­Πρόεδρος­ του ­Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας­­ ­η­ οποία­ μίλησε­ για­ το­ πώς ­το­ παράδειγμα­ της ­παραδοσιακής ­Μεσογειακής ­Διατροφής, ­ως ­διατροφικό­­ μοντέλο­ και­ τρόπος ­ζωής,­ μπορεί­ να­ συμβάλλει ­στην ­επίτευξη­ του­ στόχου­ των Ηνωμένων Εθνών­ για ­βιώσιμη ­ανάπτυξη.­

Η ­εφαρμοσμένη ­Διατροφογενετική ­και­ το ­­εγχείρημα­ της ­Δρ. ­Κωνσταντινίδου,­

DNANUTRICOACH®,­ με­ έδρα ­τη ­Βαρκελώνη­ της ­Ισπανίας ­έρχεται ­και ­στην ­Ελλάδα­­ πλέον­­ και­­ έχει­ ξεκινήσει­ ήδη ­η­ συνεργασία­ όχι­ μόνο ­με­ Ελληνες ­επαγγελματίες ­υγείας­ αλλά­ και­ με­­ εταιρείες­ προληπτικής ­ιατρικής ­και­ ευεξίας, ­όπως­ τα ­Holmes­­­­Place­­­­ και­ η­ Ορθοβιοτική.­­­­­ ­

Η­­­ ­μέθοδος 3-σε-1 DNAnutricoach, ­­­που­ εφαρμόζεται ­από ­τη­ Δρ.­ Βαλεντίνη­Κωνσταντινίδου,­ συμμορφώνεται ­πλήρως ­με ­τα­­­­ ­κριτήρια ­της ­ιατρικής ­τρόπου ­ζωής­ (life style ­­­medicine)­ επιτυγχάνοντας­ εξατομικευμένη­ διατροφική­ ενδυνάμωση ­μέσω ­της ­εφαρμοσμένης ­­­διατροφογενετικής­ και ­του ­Food­­­­­ ­Coaching.­­ ­To ­­­3º ­­Ευρωπαικό­ Συνέδριο­ του ­ELMO­­­­ ­θα ­πραγματοποιηθεί ­στην ­Αθήνα, ­τον­ Νοέμβριο­ του ­­­2020.­

­