ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Υπεράκτιο Υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική και κυματική ενέργεια

Ταυτότητα της επιχείρησης

WindWave:  Υπεράκτιο υβριδικό σύστημα αιολικής/κυματικής ηλεκτροπαραγωγής

Σκοπός  του υβριδικού συστήματος είναι η συνεκμετάλλευση της διαθέσιμης αιολικής και κυματικής ενέργειας για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ισχύς με την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας και μιας συσκευής κυματικής ενέργειας όλα τοποθετημένα σε κατάλληλη πλατφόρμα σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Στόχος  του υβριδικού συστήματος είναι η παραγωγή πράσινης ενέργειας, μείωση εκπομπών CO2 και γενικότερα η ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον στόχος του συστήματος είναι η μείωση του κόστους και μεταφοράς ενέργειας, μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων, μείωση κόστους κατασκευής και συντήρησης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από τεχνικής πλευράς η συνεκμετάλλευση αιολικής και κυματικής ενέργειας συμβάλει σε πιο σταθερή, συνεχή και ομαλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ τούτου βελτιώνει την αξιοπιστία του συστήματος.

Η χρήση ενός τέτοιου συστήματος καθίσταται αναγκαία κυρίως σε νησιά - ιδιαίτερα σε μικρά και απομονωμένα νησιά όπου είναι δύσκολη η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος μεγάλο, για ηλεκτροδότηση παραθαλάσσιων κατοικημένων περιοχών, παραθαλάσσιες τουριστικές επιχειρήσεις, λιμάνια, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας (δημόσιος @ ιδιωτικός τομέας), ιχθυοκαλλιέργιες, μαρίνες, πλατφόρμες πετρελαίου & φυσικού αερίου, συστήματα αφαλάτωσης, συστήματα υδρογονοκίνησης, σταθμούς ηλεκτροκίνησης σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Δημόσια έγγραφα

  Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

  Νέα - Ανακοινώσεις

  • 26ΑΠΡΊΛΙΟΣ 17

   Product website

   www.windwave.gr