ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Μάθε για την Πρωτοβουλία

­

Η Θερμοκοιτίδα

Η Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Ε.Β.Ε.Α. για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, καθώς εστιάζει στην υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών με ισχυρή εξωστρέφειαΗ Θ.Ε.Α­ αναπτύχθηκε το 2014, αρχικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (Έργο με κωδ. MIS 465418). Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, μπορούν να αναζητηθούν εδώΠλέον, η Θερμοκοιτίδα αποτελεί μία αυτοχρηματοδοτούμενη Δράση του Ε.Β.Ε.Α., η οποία ενισχύεται και υποστηρίζεται πολυεπίπεδα από την Περιφέρεια Αττικής.

Μέσω της Θ.Ε.Α., το ΕΒΕΑ αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, σε τομείς που σχετίζονται:

Ø­ αφενός με νέες τεχνολογίες και τεχνολογικές καινοτομίες,

Ø­ αφετέρου με παραδοσιακούς κλάδους που παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη και εξωστρέφεια.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις φιλοξενούμενες επιχειρήσεις:

­

­

­

­

­

­

­

­

ü­ Φιλοξενία/Στέγαση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που προάγουν την επιχειρηματικότητα και τις συνεργίες μεταξύ των φιλοξενούμενων σχημάτων,

­

ü­ Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων (όπως ενδεικτικά ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.),

­

ü­ Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης,

­

ü­ Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων,

­

ü­ Συντονισμό και εσωτερική αξιολόγηση της πορείας των επιχειρηματικών ομάδων, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τους και την απρόσκοπτη επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.

­

­

­

­

Σύμφωνα με την υφιστάμενη αρχιτεκτονική φιλοξενίας της Θ.Ε.Α., οι επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) αξιοποιούν τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών, εντός και πέραν του οποίου ωφελούνται μέσω τριών (3) διακριτών Φάσεων υποστήριξης:

­

­

­

­

·­­­­­­­­ Φάση Α: Πρόγραμμα Προ-επώασης­­ (pre-incubation), διάρκειας­­­­ 3­­­­­εβδομάδων: εντός του συγκεκριμένου Προγράμματος, οι επιχειρηματικές ομάδες λαμβάνουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας, καθώς και εστιασμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εφικτότητα της επιχειρηματικής τους ιδέας (proof-of-concept). Βασικό ορόσημο της Α φάσης είναι η δόμηση της Ανάλυσης­Τεχνικής Σκοπιμότητας­(Technical­Feasibility­Analysis) της επιχειρηματικής ιδέας.

­

­

­

­

·­­­­­­­­ Φάση Β: Πρόγραμμα Εκκόλαψης­­ (incubation), διάρκειας­­­­ ­6 μηνών: η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης επιτρέπει στις επιχειρηματικές ομάδες να εστιάσουν στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας με τη συνδρομή των υπηρεσιών της Θ.Ε.Α. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη Φάση, τα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας, υπό την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μεντόρων, των συμβούλων και του λοιπού ειδικού προσωπικού της Θ.Ε.Α. καλούνται να διαμορφώσουν τα βασικά­­­εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλ. ένα αναλυτικό πλάνο ανάπτυξης εργασιών (marketing­plan) και ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό Σχέδιο (businessplan). Παράλληλα, οι επιχειρηματικές ομάδες, εκτός των υπηρεσιών φιλοξενίας και υποστήριξης, λαμβάνουν και εκτεταμένες υπηρεσίες δικτύωσης, αξιοποιώντας τη σχετική εξειδίκευση του Ε.Β.Ε.Α. καθώς και παράλληλες πρωτοβουλίες (όπως π.χ. το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων και άλλες).

­

­

­

­

·­­­­­­­­ Φάση Γ: Πρόγραμμα Δικτύωσης­­ (networking), χωρίς διάρκεια λήξης: η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκκόλαψης σηματοδοτεί:

o­­­ την «αποφοίτηση» των επιχειρηματικών ομάδων από τις εγκαταστάσεις της Θ.Ε.Α.,

o­­­ τη σύσταση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (έναρξη επιτηδεύματος) στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ήδη κατά τις προηγούμενες Φάσεις

o­­­ τη διαρκή υποστήριξη των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της προνομιακής συμμετοχής στις επιμέρους Δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Α.

­

­

­


6 λόγοι για να συμμετέχετε στη Θ.Ε.Α.

1.­­­­Εγγύηση αναγνώρισης. Ως εταιρεία ενταγμένη στη θερμοκοιτίδα του ΕΒΕΑ, ενός οργανισμού που χαίρει γενικής εκτίμησης και αναγνώρισης, μπορείτε ­να παρουσιάσετε κατάλληλα διαπιστευτήρια, αφού οι συνομιλητές σας (πελάτες, συνεργάτες ή χρηματοδότες) θα γνωρίζουν ότι έχετε περάσει από διαδικασία επιλογής και ότι είσαστε αρκετά ικανοί ώστε να ενταχθείτε, να δεσμευτείτε και να παρουσιάσετε αποτελέσματα στη πλαίσιο λειτουργίας της θερμοκοιτίδας.

­

2.­­­­Διοικητική υποστήριξη.­Οι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης είναι εξαιρετικά σημαντικές στα πρώτα βήματα ωρίμανσης και πραγμάτωσης μίας επιχειρηματικής ιδέας, αφού μειώνει τα σχετικά κόστη, ενώ παράλληλα σας επιτρέπει να επικεντρωθείτε στα σημαντικά ζητήματα ­για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

­

3.­­­­Εγκαταστάσεις. Η Θ.Ε.Α. παρέχει έναν σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό χώρο γραφείων, με αίθουσες συσκέψεων, ιδιωτικών συναντήσεων και επαγγελματική ατμόσφαιρα, στον οποίο μπορείτε να εργαστείτε απερίσπαστα αλλά και να υποδεχτείτε πελάτες, συνεργάτες ή και υποψήφιους επενδυτές.

­

4.­­­­Αλληλεπίδραση.­Η συμμετοχή στη Θ.Ε.Α. δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής ιδεών αλλά και κοινών δράσεων μεταξύ των­startups. Έτσι, τα μέλη της θερμοκοιτίδας αποκτούν πρόσθετες γνώσεις και εμπειρίες, ενώ παράλληλα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες.

­

5.­­­­Μέντορες και επαγγελματικές υπηρεσίες. Στη Θ.Ε.Α. έχει αναπτυχθεί ένα συγκροτημένο και εστιασμένο μοντέλο μεταφοράς τεχνογνωσίας και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης από μέλη του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, όπως διοίκηση, μάρκετινγκ - προώθηση πωλήσεων, νομικά και φοροτεχνικά θέματα κ.ά.

­

6.­­­­Πρόσβαση σε κεφάλαια.­Η Θ.Ε.Α. δεν χρηματοδοτεί και δεν συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο των νεοφυών επιχειρήσεων που φιλοξενεί. Όμως, η συμμετοχή σε θερμοκοιτίδα διευρύνει κάθετα τις δυνατότητες εύρεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπως επιχειρηματικούς αγγέλους, κεφάλαια εκκίνησης και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Επίσης, το ΕΒΕΑ, εκτός του ότι αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικότητας στη χώρα μας με μέλη άνω των 100.000 επιχειρήσεων, διατηρεί πρόσθετες δομές ενίσχυσης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, όπως το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. Οι επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στη Θ.Ε.Α. έχουν προνομιακή πρόσβαση στις δομές αυτές.

­

­

­