ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Πως να συμμετέχεις

Χρειάζονται μόνο 4 απλά βήματα για να συμμετέχει κανείς στην ΘΕΑ:

1ο ΒΗΜΑ: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εγγραφή­­ ­στην ιστοσελίδα και υποβολή των βασικών στοιχείων και της περιγραφής της επιχειρηματικής ιδέας μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, όπου θα αναλύονται και θα περιγράφονται λεπτομερώς η ιδέα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προτίθεται να αναπτύξει το υποψήφιο επιχειρηματικό σχήμα, με έμφαση στην καινοτομία και στη διαφοροποίηση.


2ο ΒΗΜΑ: Αρχικός Έλεγχος – Στοιχειοθέτηση Καινοτομίας

Τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχονται αρχικά από την αρμόδια ομάδα στελεχών του Ε.Β.Ε.Α. και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες-συνεργάτες. Εφόσον τεκμηριωμένα προκύπτει ότι τα προϊόντα/υπηρεσίες που προτείνονται, ενσωματώνουν καινοτομία, η υποψήφια επιχειρηματική ιδέα προωθείται προς αξιολόγηση.


3ο ΒΗΜΑ: Αξιολόγηση από ειδική Επιτροπή με την υποστήριξη των «Επιχειρηματικών αγγέλων Ε.Β.Ε.Α.»

Η τελική αξιολόγηση για την έγκριση της επιχειρηματικής ιδέας γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Ιδεών, η οποία δημιουργείται με την υποστήριξη των «Επιχειρηματικών αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α.».

Η Επιτροπή προχωρεί σε διεξοδική αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης και στη συνέχεια σε προσωπική συνέντευξη,­ σύμφωνα με τα κριτήρια εισόδου στην Θερμοκοιτίδα και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

­

Δείτε εδώ τα κριτήρια ­αξιολόγησης


4ο ΒΗΜΑ: Είσοδος στη Θ.Ε.Α.

Το τελευταίο αυτό βήμα πραγματοποιείται όταν έχει εγκριθεί η αίτηση της υποψήφιας επιχείρησης/επιχειρηματικού σχήματος στην Θερμοκοιτίδα. Σε αυτή τη φάση, γίνεται:­

­ ­- ενημέρωση για τις ευθύνες /υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φιλοξενούμενων στη Θερμοκοιτίδα­­­

­ ­- υπογραφή των απαιτούμενων συμφωνητικών με τους όρους χρήσης των χώρων, των λοιπών υποδομών και των υπηρεσιών από την επιχείρηση/επιχειρηματικό σχήμα