ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών καινοτόμων ΜμΕ στη Θ.Ε.Α. έως τις 15 Ιανουαρίου 2023

Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκεμβρίου, 2022

­ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ­ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ»

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - Θ.Ε.Α.

«ΘΕΑματική Εκκίνηση για ΘΕΑματικά Αποτελέσματα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το­­ ­Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών­­ ­καλεί νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη δομή της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α., του Κέντρου Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος», με δυνατότητα ενσωμάτωσής τους, είτε στο Πρόγραμμα Υποστήριξης, είτε στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας.

Επισημαίνεται, ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών­(Ε.Β.Ε.Α.), αποτελεί Θεσμικό Υποστηρικτή της Πρωτοβουλίας “Elevate Greece”, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχει ως σκοπό την ενίσχυση, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, προσφέροντας υποστηρικτικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες στις νεοφυείς επιχειρήσεις, μέσω της λειτουργίας και συμμετοχής της Θ.Ε.Α., αντίστοιχα, ως επίσημου φορέα του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

1η κατηγορία: Φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματικές ομάδες με μία συγκεκριμένη καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα, υπηρεσία, ή προϊόν προς ανάπτυξη­

2 η ­κατηγορία:­ Νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ που χαρακτηρίζονται από ταχύ ρυθμό ανάπτυξης­

Ειδικότερα:

Κάθε νεοφυής επιχειρηματική ομάδα και νεοφυής καινοτόμος ΜμΕ αναλαμβάνει τη δέσμευση συμμετοχής στα προγράμματα και τις δράσεις της Θ.Ε.Α., στο πλαίσιο συνεργασίας με τους Συμβούλους και τους Μέντορες αυτής, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδός της, στην περίοδο ανάπτυξης της επιχειρηματικής της ιδέας ή της ανάπτυξης της επιχείρησής της.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόγραμμα Υποστήριξης

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ που θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, τις παρακάτω υπηρεσίες:

1.­­­ Συμβουλευτικές υπηρεσίες (business­planning,­marketing­planning, νομικά, λογιστικά θέματα (κ.ά.).

2.­­­ Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης.

3.­­­ Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.

4.­­­ Πρόσβαση­ σε χώρους συναντήσεων στο κτήριο της Θερμοκοιτίδας.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ που θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, τις παραπάνω υπηρεσίες, καθώς και:

1.­­­ Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας.

2.­­­ Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων

­ ­­ ­­ ­ και κοινόχρηστους χώρους.

3.­­­ Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού.

4.­­­ Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης.

5.­­­ Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

ΟΦΕΛΗ

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α. περιλαμβάνουν:

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά.

Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.

Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ Θ.Ε.Α. & ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν έως και την 15η Ιανουαρίου, του έτους 2023, ­θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served), από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης της Θ.Ε.Α. Οι προκριθείσες νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ θα προσκαλούνται, σε πλαίσιο συνέντευξης (interview), να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια (pitching).

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ­

Φάση Α’: Προ-επώαση (Pre-incubation)/ Προ-επιτάχυνση (Pre-acceleration)­

Οι αξιολογούμενες θετικά επιχειρηματικές ομάδες ­και νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation) και προ-επιτάχυνσης (pre-acceleration), αντίστοιχα, διάρκειας τριών (3) εβδομάδων που θα τους παρασχεθεί από τη Θερμοκοιτίδα. Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρηματικές ομάδες και οι νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ θα συμμετέχουν σε εστιασμένες δράσεις της Θερμοκοιτίδας, με στόχο να διαπιστωθεί η εφικτότητα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους. Βασικό ορόσημο της Α’ φάσης είναι η δόμηση της Ανάλυσης Τεχνικής Σκοπιμότητας (Technical Feasibility Analysis) της επιχειρηματικής ιδέας.

Φάση Β’: Πρόγραμμα Επώασης (Incubation)/ Επιτάχυνσης­ (Acceleration)­

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-επώασης, ακολουθεί το πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) ή το πρόγραμμα επιτάχυνσης (acceleration) των επιχειρηματικών ομάδων και των νεοφυών καινοτόμων ΜμΕ, αντίστοιχα, το οποίο περιλαμβάνει Πρόγραμμα Φιλοξενίας, ή Πρόγραμμα Υποστήριξης στη Θερμοκοιτίδα, διάρκειας έως και έξι (6) μηνών. Για να ενταχθούν οι επιχειρηματικές ομάδες και οι νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ στα Προγράμματα Φιλοξενίας ή Υποστήριξης της Θ.Ε.Α., θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης ή Προ-επιτάχυνσης. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης ή Προ-επιτάχυνσης επιτρέπει στις επιχειρηματικές ομάδες και στις νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ, αντίστοιχα, να εστιάσουν στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας με τη συνδρομή των υπηρεσιών της Θ.Ε.Α. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη φάση, τα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας ή της νεοφυούς καινοτόμου ΜμΕ με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μεντόρων, των συμβούλων και του προσωπικού της Θ.Ε.Α., καλούνται να διαμορφώσουν τα βασικά εργαλεία της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης, δηλαδή ένα αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan). Παράλληλα, οι επιχειρηματικές ομάδες και οι νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ, εκτός των υπηρεσιών Φιλοξενίας και Υποστήριξης, λαμβάνουν και εκτεταμένες υπηρεσίες δικτύωσης, αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία και εξειδίκευση του Ε.Β.Ε.Α., καθώς και παράλληλες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί, όπως η επαφή τους με το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων – (BANG), του Ε.Β.Ε.Α. , με επενδυτικά Funds, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, demo days, διεθνείς εκθέσεις και άλλα.­

Φάση Γ΄ Πρόγραμμα Δικτύωσης (Networking)

H επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Επώασης ή Επιτάχυνσης σηματοδοτεί:

· Tην «αποφοίτηση» των νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων) και νεοφυών καινοτόμων ΜμΕ από το πρόγραμμα, καθώς και την αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις της Θ.Ε.Α.

· Tη διαρκή υποστήριξη των νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών καινοτόμων ΜμΕ, μέσω της προνομιακής συμμετοχής τους, στις επιμέρους Δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Α.

Σημειώνεται, ότι οι υπηρεσίες του Προγράμματος Δικτύωσης δεν έχουν χρονικό περιορισμό.

Αίτηση

Στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr­ θα βρείτε την Αίτηση Υποβολής­ Πρότασης για την ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α., τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τις οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail info@theathensincube.gr και στα τηλέφωνα της Γραμματείας της Θ.Ε.Α.:­­ 211 1036904, 211 1036958 από τις 8:00 π.μ. έως και τις 15:00 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής

Οι Αιτήσεις Υποβολής Πρότασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου, ­του έτους 2023.